Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo thông tư 200.

Hàng tồn kho là yếu tố quan trọng của hầu hết các doanh nghiệp. Do đó việc hạch toán đúng hàng tồn kho không chỉ giúp cho doanh nghiệp có lượng vật tư, hàng hoá dự trữ đúng mức mà còn đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được liên tục, không gián đoạn. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin chia sẻ 9 nguyên tắc kế toán hàng tồn kho giúp các bạn trong quá trịnh hạch toán kế toán hàng tồn kho.

>> Mời bạn Tải Thông tư 200/2014/TT-BTC tại đây!

>> Mời bạn xem các bài viết liên quan đến Thông tư 200/2014/TT-BTC

>> Mời bạn xem trùm video về Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Không áp dụng phương pháp LIFO, bổ sung kỹ thuật tính giá theo phương pháp giá bán lẻ

2. Khi mua hàng tồn kho kèm thiết bị phụ tùng thay thế phải ghi nhận theo giá trị hợp lý của từng loại, Thiết bị phụ tùng thay thế dự trữ hoặc chi phí SXKD dở dang luân chuyển hơn 12 tháng hoặc vượt quá một chu kỳ kinh doanh thì trình bày là tài sản dài hạn trên BCTC.

3. Trường hợp xuất hàng tồn kho để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa, ghi nhận giá trị hàng tồn kho vào chi phí bán hàng;

4. Trường hợp khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa thì phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn.

5. Trường hợp nhà phân phối khuyến mại hộ nhà sản xuất: theo dõi trên thuyết minh.

6. Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán nhận được: Phân bổ cho số tồn kho và giá vốn.

7. Bên nhận ủy thác không được phản ánh tồn kho của bên giao ủy thác.

8. Không vốn hóa lãi vay đối với nhà thầu xây lắp;

9. TK 157 không áp dụng khi chuyển hàng tồn kho cho các đơn vị phụ thuộc (mà sử dụng TK 136)